Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Groep Scaldis GCV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Groep Scaldis GCV Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Groep Scaldis GCV behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Groep Scaldis GCV erkend.

1.4 Groep Scaldis GCV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Groep Scaldis GCV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht Groep Scaldis GCV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Groep Scaldis GCV geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van bestelling tot uitvoering niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen meegedeeld op de website, catalogi, offertes zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site, catalogi, en andere publicaties zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.

3.4 Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk afgesproken. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijk ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van € 50.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

Teruggave beleid voor verkoop aan consumenten( Kopen voor niet-beroepsmatig gebruik , personen zonder BTW nr. )

De bedenktijd:

Nadat een consument een bestelling geplaatst heeft elders dan binnen de bedrijfsgebouwen, beschikt hij over het recht om zich te bedenken, de aankoop te annuleren en zijn geld terug te krijgen. Deze bedenktijd bedraagt 14 kalenderdagen ( niet werkdagen ) vanaf de dag die volgt op de aankoop, of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Kenmerken van het herroepingsrecht :

• De consument hoeft geen reden op te geven

• De consument kan geen boete opgelegd worden

• De consument hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen

• De consument moet zijn geld terug krijgen binnen de 30 dagen na het inroepen van het verzakingsrecht

Uitzonderingen :

De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien voor volgende artikelen :

• Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.

• Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.

• Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden

• Goederen te snel kunnen bederven of verouderen

• Audio- en video-opnamen , software of andere artikels waarvan de verzegeling verbroken werd.

• Dagbladen, tijdschriften en magazines

Andere opmerkingen :

• Het product moet in de originele verpakking zitten en voorzien zijn van alle toebehoren die er bij zijn.

• Gesealde producten waarvan de seal is verbroken kunnen niet terug genomen worden .

• De producten die terug gestuurd worden moeten in originele staat zijn , dus zonder enige schade of gebruikers sporen. Dit zowel voor het product zelf als ook voor de verpakking van dit product.

• Ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.

Dowload hier  herroepingsformulier om de uitoefening van het recht van herroeping te vergemakkelijken

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Groep Scaldis GCV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Groep Scaldis GCV. Groep Scaldis GCV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Groep Scaldis GCV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Groep Scaldis GCV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Groep Scaldis GCV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Groep Scaldis GCV komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. Groep Scaldis GCV is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Groep Scaldis GCV) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Groep Scaldis GCV Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Groep Scaldis GCV schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Groep Scaldis GCV gegrond worden bevonden, zal Groep Scaldis GCV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid Groep Scaldis GCV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Groep Scaldis GCV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering Groep Scaldis GCV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid Groep Scaldis GCV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Groep Scaldis GCV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

• A) en zolang de afnemer jegens Groep Scaldis GCV in gebreke is;

• B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

• C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen Groep Scaldis GCV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

• D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Groep Scaldis GCV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Groep Scaldis GCV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen Groep Scaldis GCV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Groep Scaldis GCV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Groep Scaldis GCV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Groep Scaldis GCV op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Groep Scaldis GCV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite Groep Scaldis GCV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Groep Scaldis GCV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten Groep Scaldis GCV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Groep Scaldis GCV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Groep Scaldis GCV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Groep Scaldis GCV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Groep Scaldis GCV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Groep Scaldis GCV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Groep Scaldis GCV zolang de afnemer de vorderingen Groep Scaldis GCV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen Groep Scaldis GCV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Groep Scaldis GCV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Groep Scaldis GCV of een door Groep Scaldis GCV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Groep Scaldis GCV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Groep Scaldis GCV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Groep Scaldis GCV

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Groep Scaldis GCV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gent kennis, tenzij Groep Scaldis GCV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. van Groep Scaldis GCV, mrt maatschappelijke zetel gevestigd te Knesselare

Versie geldig vanaf 01/01/2017